Ormendahl, Profane Prine - Min Yum. .. I could beat him