Mowi Wosta Koketoshi. .. "No kid i said keep your eye on the ball" Mowi Wosta Koketoshi "No kid i said keep your eye on the ball"