luxurious long-lasting Pangolins. .. Should be: Women: "She looks like a clown" Men: "She's wearing makeup?"