Law of physics. .. All hail physics! Law of physics All hail physics!