Horny Shrine Maiden. .. POV: You donated twenty dollars to the shrine.