free birbd. .. When you see through the elites' schemes