Fox duo. twitter.com/96kosyou_28/status/1606455819515854849.. Apolatheon