Finnish vs English. Finland FTW. ENGLISH VS. FINNISH LAND - MAA SOIL - MAA GROUND - MAA WORLD - MAA COUNTRY - MAA AREA - MAA COUNTRYSIDE - MAA DIRT - MAA EARTH