fabulous cat is fabulous. .. Well... he's not wrong