Devastator by Rui Onishi (@marble_v_). v/status/1346808062540017665?s=19.