Deicko Byoc Vitil Odifotru. . 13. Aug tom Deicko Byoc Vitil Odifotru 13 Aug tom