a true hero. Gakuen35ShikenShoutai. t worry!. >Not liking all chests fuggin fag