∆∆∆. . i? ixlfi'' isaw" ati"' ii' souvenir-' shingling’: l. nosey little fw ∆∆∆ i? ixlfi'' isaw" ati"' ii' souvenir-' shingling’: l nosey little fw