Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

spodziewałem

tak, wreszcie zaczęli wysyłać do polski. dostałem tydzień temu info ze wysłali a dziś niespodzianka - nie spodziewałem się ze przyjdzie az tak szybko. ps. za... teknoloji

Tags: comedy
  • Recommend tagsx

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - anonymous (03/27/2013) [-]
Nie, tutaj bedzie po angielski mowic.
 Friends (0)