Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Belsebub & Perisynnit - Sukellus synkkyy

Arvoisa toverimme teki meille musiikkivideon koulutyönään. Pätkän luovana ideana ja kantavan voimana oli tehdä musiikkielokuvatuotannon alhaisinta saastaa. Ja siinähän tämä näytös onnistuu täydellisesti. Videon tapahtumakerronnasta tuli varsin todenperäinen ja realistinen, sillä asioita tapahtuu... Nauttikaa!

Belsebub & Perisynnit Facebook-ryhmä: www.facebook.com/belsebubperisynnit

  • Recommend tagsx
-5
Views: 921
Favorited: 0
Submitted: 04/05/2012
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to hetu E-mail to friend submit to reddit

Comments(0):

 

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)