Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Belsebub & Perisynnit - Sukellus synkkyy

Arvoisa toverimme teki meille musiikkivideon koulutyönään. Pätkän luovana ideana ja kantavan voimana oli tehdä musiikkielokuvatuotannon alhaisinta saastaa. Ja siinähän tämä näytös onnistuu täydellisesti. Videon tapahtumakerronnasta tuli varsin todenperäinen ja realistinen, sillä asioita tapahtuu... Nauttikaa!

Belsebub & Perisynnit Facebook-ryhmä: www.facebook.com/belsebubperisynnit

-5
Views: 920
Favorited: 0
Submitted: 04/05/2012
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to hetu E-mail to friend submit to reddit
Share on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Google Plus E-mail to friend

Comments(0):

 

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)