x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #6 - walcorn (05/30/2012) [-]
Hei på deg, din fete stygge Gris
Innser du at du er internettets kreft, og at du burde gå og dø i en brann?
Jeg håper du har en fortsatt god dag
 Friends (0)