x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #15 - boomyiskronk (07/16/2011) [-]
Hi there! Het is mooi om te zien iemand op funnyjunk dat is uit Nederland!
User avatar #16 to #15 - TheDutchBoy (07/16/2011) [-]
er zijn genoeg mensen
User avatar #17 to #16 - boomyiskronk (07/16/2011) [-]
ja, maar het grootste deel van de bevolking funnyjunk is Amerikaans. Het is leuk om te zien wat de diversiteit, niet? :D
 Friends (0)