x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #103 - patronanvers (07/20/2013) [-]
Belgians are dumb? That's why corporations like Belgian staff.......we speak 4 different languages.

And we make excellent chocolate, beer and fries. We make the rest of the world fat, so we can f*ck you all up in 20 years

User avatar #122 to #103 - poelske (07/20/2013) [-]
ge vergeet de wafels, DE WAFELS t'is dankzij de wafels die beroemd zijn
#115 to #103 - stefanovic (07/20/2013) [-]
Is dat nu zo erg? Belgen zijn dom, Nederlanders zijn gierig, Amerikanen zijn dik... Het zijn maar stereotypes hoor
Is dat nu zo erg? Belgen zijn dom, Nederlanders zijn gierig, Amerikanen zijn dik... Het zijn maar stereotypes hoor
User avatar #129 to #115 - firesnake (07/20/2013) [-]
Ik ben een nederlander en kan verifiëren dat we inderdaad gierig zijn.
+3
#116 to #115 - infernis has deleted their comment [-]
0
#110 to #103 - infernis has deleted their comment [-]
#112 to #110 - patronanvers (07/20/2013) [-]
This post is a joke?
This post is a joke?
+1
#114 to #112 - infernis has deleted their comment [-]
+1
#108 to #103 - deergod **User deleted account** has deleted their comment [-]
User avatar #107 to #103 - drakerulez (07/20/2013) [-]
You're still stupid.
User avatar #109 to #107 - patronanvers (07/20/2013) [-]
Hey, leuk onderbouwd argument.

#113 to #109 - Rascal (07/20/2013) [-]
Shut up Chefke.
 Friends (0)