Umm. Source: Shinryaku! Ika Musume.. Sure, everyone gets cute stalkers but me. Umm Source: Shinryaku! Ika Musume Sure everyone gets cute stalkers but me