Typing. . an " "132 " mm . almill beamed new an H, ' ‘upside eleven quinine new PM + 24 ----- up anew. ALT-F4 gives you this: 卐 typing interesting may want Have fun Go Nuts
x
Click to expand

Comments(150):

[ 150 comments ]
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #12 - jamieswhiteshirt ONLINE (07/03/2013) [+] (11 replies)
ALT-F4 gives you this:
User avatar #15 - notthepedobear (07/03/2013) [+] (1 reply)
PRAISE THE ☼
#47 - zekeon (07/03/2013) [-]
Or if you're not an idiot, you can just look up "alt codes" since that's what they're called.

www.alt-codes.net/

Thank me later.

#141 - statewrestler (07/04/2013) [+] (1 reply)
But how do you triforce?
But how do you triforce?
User avatar #144 to #141 - Ulmer ONLINE (07/04/2013) [-]
                                      ▲
                                    ▲ ▲
                                  ▲ ▲ ▲
                                ▲ ▲ ▲ ▲
                              ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                            ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                          ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                        ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                    ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                  ▲                                       ▲
                ▲ ▲                                   ▲ ▲
              ▲ ▲ ▲                               ▲ ▲ ▲
            ▲ ▲ ▲ ▲                           ▲ ▲ ▲ ▲
          ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                       ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
        ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲               ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
    ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲           ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲       ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

That's how.
User avatar #44 - Nihatclodra (07/03/2013) [+] (1 reply)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ▲ ▲ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲
​ ​ ​ ​ ▲ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ▲
​​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
User avatar #55 to #44 - murpmurp (07/03/2013) [-]
​ ​ ​ ​ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ▲ ▲ ▲
​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲
​ ​ ​ ​ ▲ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ▲
​​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ▲ ​ ​ ​ ​ ​ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ lel
User avatar #2 - dubslao (07/03/2013) [+] (2 replies)
>tfw laptop
#7 to #2 - lostkezia (07/03/2013) [-]
>tfw laptop with number pad
#43 - madcore (07/03/2013) [+] (1 reply)

▲ ▲
#34 - chiktikkavaspaus (07/03/2013) [+] (1 reply)
↑↑↓↓←→↑↓A   
   
All Portals open in Spyro Season of Ice. Can't believe I still remember this code. I haven't played my GBA for 8 years of better.
↑↑↓↓←→↑↓A

All Portals open in Spyro Season of Ice. Can't believe I still remember this code. I haven't played my GBA for 8 years of better.
User avatar #127 - jesusmcbatmanjones (07/04/2013) [-]
Now you can be that annoying girl on facebook that you always wanted to be
#80 - fefe (07/04/2013) [+] (1 reply)
↑↑↓↓←→←→AB
User avatar #97 to #80 - galkawhm (07/04/2013) [-]
It's "BA"
User avatar #70 - ratytang (07/04/2013) [-]

▲ ▲
User avatar #48 - sodrant (07/03/2013) [+] (2 replies)
o̧̯̱̲̥̣͎̯̟̓̍ͩ̒͗ͭ̇̒̍̋̀́̎ͩ̄̽͘h̀̉͋̆͑ ̴̨̯̟͎͕͈̹̥̭̌̃ͨ͛ͥ̐ͬͮ̊̊͊̈́̏͢Sͥ͋̑̑̀͑ ̧̧͖̱̹͕̜̭̘ͣ̇H̅ͤͤ͛͛͛ͧ̏͌̐̆̐ͥ͐̀̾ͨ̋҉͎̜͎ ͔͕͎̤̭͔͕͎̲̗I̵̧̱̮̠̹͖̒̆ͣͧͦ͊̒̓̉̓̚̚ ͖̦̘T̢̤̯̄͛̃̏̿̾̕Ẇ̴̨ͣ̈̄̃̎̅͌̀͞ ̯̠̹̟H͂͊ͧ̐҉̸̣̜̣̠̦̗̲͖̜Aͨ̌̎ͥͦ̐ͭ̐̽͐ͩ ̤̱̜̗̥̌͞Ţ̭̣̓ͤ͊̍ͧ̃ͬ͂̀H͈ͯ̍ͫ͂ͩ̓ ͎̭͖A̭͖̲̣͌̇̾ͣ̃ͤͤ̽̔̓̿̆̆͑̾ͣ̔ͧ͑͞V͋̏͆̀ ̴̭̦̪̪̯̤͢Ȩ̴̵͎̣͖͈̱̲̮͈̒̆̊́̽ͤ͂̕I̿̿ ̴̋̅ͮͭ̀̓̽͗̄̒̐ͣ͐͡҉̱͔̱̲͕̗̣̗D̵̏͊ͨ̕ ̘̮̥͔̥Ò͕̜̜̤̯͆̓̌̾͐ͨ̐̇͗̓̑͛̃ͣN̋͒̽̂ ̷̢͈̦̭̗̜̘̉ͧͮ̓̾̐ͬ̄̾̐͆̀E̦͎̔̈́̀͗̃͊͑̕͘͡ ̥̹̤̯
User avatar #11 - SokkaTheWarrior (07/03/2013) [-]
ಠ_ಠ
User avatar #1 - phukyou (07/03/2013) [-]
multiplication sign ? damn ive been using x this whole time...
0
#101 - smartpurplehorse has deleted their comment [-]
0
#91 - nomoremrjones **User deleted account** has deleted their comment [-]
0
#73 - ratytang has deleted their comment [-]
User avatar #62 - dathunter (07/04/2013) [-]
¥=Alt + 1 [three times] 2 [two times] 3 [three times]
[ 150 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)