x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #23 - OnlyTheOrdinary (05/25/2013) [-]
I loved this episode!
User avatar #35 to #23 - sixsicsix (05/25/2013) [-]
Taler du dansk? Du har det norske flag på din avatar efter alle.
User avatar #86 to #35 - OnlyTheOrdinary (05/27/2013) [-]
Jeg taler nogle. Ikke godt dog. Kan du forstå det?
User avatar #87 to #86 - sixsicsix (05/28/2013) [-]
Jeg forstår. hvor har du lært dansk?
User avatar #88 to #87 - OnlyTheOrdinary (05/29/2013) [-]
Min bestemor. Jeg laerte en liten.
User avatar #89 to #88 - sixsicsix (05/29/2013) [-]
Det er virkelig pæne. Hvad vil du tale om?
User avatar #47 to #35 - Mr unpopular (05/26/2013) [-]
Ja, vi taler dansk ;)
User avatar #49 to #47 - sixsicsix (05/26/2013) [-]
Det er godt. Jeg ønsker at tale dansk.
 Friends (0)