Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #7 - Firenter
Reply +1 123456789123345869
(05/08/2013) [-]
In Belgium the liberals are Blue, not yellow
User avatar #11 to #7 - nicookje
Reply 0 123456789123345869
(05/08/2013) [-]
liberaal zijn heeft een andere betekenis in amerika daar betekent dat zo goed als socialist maar als je libartarian bent dan ben je een liberaal persoon zoals in belgie..