x
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #7 - Firenter (05/08/2013) [-]
In Belgium the liberals are Blue, not yellow
User avatar #11 to #7 - nicookje (05/08/2013) [-]
liberaal zijn heeft een andere betekenis in amerika daar betekent dat zo goed als socialist maar als je libartarian bent dan ben je een liberaal persoon zoals in belgie..
 Friends (0)