Great Ride. .. hows your leg!!? hows your leg, huh!? you ready to race!? dun dun dun tun da da dun ta da ta! Great Ride hows your leg!!? leg huh!? you ready to race!? dun tun da ta ta!