Spyro. What are you doing?.. Spyro> Twilight Sparkle Spyro What are you doing? Spyro> Twilight Sparkle