thiz iz my finger. I think its a tiny squid on a finger. Hill ll MY FINISH! thiz iz my finger I think its a tiny squid on Hill ll MY FINISH!