x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#3 - Rascal (01/26/2013) [-]
''Sorry for the fake bomb'' in Norwegian it's ''beklager for den falske bomben'' direct translated...
#19 to #3 - Rascal (01/27/2013) [-]
* Beklager den falske bomben. *for* er overflødig, Heil Grammatikk!
User avatar #25 to #19 - spikethepony (01/27/2013) [-]
Skal du ha det gøy med dette? Ikke alle kan snakke norsk. De fleste av oss må bruke google translate, som du vet er ikke den største i form av grammatikk.
 Friends (0)