x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#508 - yochem (01/18/2013) [-]
Jonathan Spang
User avatar #518 to #508 - moevleboevle (01/18/2013) [-]
"Jeg foreslår mindre lort!" "det der har jeg også tit tænkt på! det lort der foregår ude i butikken det har jeg ikke bedt om!"
User avatar #511 to #508 - wildchildgaming (01/18/2013) [-]
HOLD DA KÆFT HVOR ER HAN BLEVET TYK.
#510 to #508 - jakim (01/18/2013) [-]
Jonathan Spang er grineren!
Jonathan Spang er grineren!
 Friends (0)