Kurosaki-kun. . Hey Rukia. check this out Hey! Hey, Storty! r It f Caste I, Kuro! Saki! Kim! Kurosaki-kun Hey Rukia check this out Hey! Storty! r It f Caste I Kuro! Saki! Kim!