Ass ass in ... creed?. That thigh... O.o. an Fang. Yep, Ass ass in deed. Ass ass in creed? That thigh O o an Fang Yep deed