I am memory-man. An average whore eats 10000 TB of DNA Data a day... But... Why in norwegian? O.o DNA sperms gigab
x
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - gnifle (08/08/2012) [-]
But... Why in norwegian? O.o
#4 to #1 - anon (08/08/2012) [-]
Fårdi de e nårsk som jellå veddu. E veddu på at du e ein jysla ****** å deffår liå e ikkje du. du kan dra ti helvedde.
User avatar #7 to #4 - gnifle (08/08/2012) [-]
Uhm... Dude... Wut? Why so mad all of sudden?

Actually thumbed you up because I got the joke...
User avatar #5 to #4 - Darkerface (08/08/2012) [-]
Skjerp deg.
User avatar #6 to #5 - southernstatesflag (08/08/2012) [-]
Prøvå du å være kul ellå? Kåm te mei på Fevig så ska mi se vem som e tøf i sjeftenn her. Jysla ****** .
User avatar #3 - comentator (08/08/2012) [-]
I totally understood this joke.
#2 - ftsas (08/08/2012) [-]
awesome pic dude! big ups!
 Friends (0)