Women.. Women everywhere,. sumo! -hing an ’ I' D shun wagon» Women everywhere sumo! -hing an ’ I' D shun wagon»