Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
Buy your amazon goods through FJ's link.
Just click this link and search for any product you want. FJ gets a commission on everything you buy.

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #15 to #1 - epicmoustache (07/17/2012) [-]
elke keer =_=
elke ******* keer dat het woord holland / nederland in een post voorkomt
zie ik al deze plaatjes.
User avatar #19 to #15 - thijsofbodom (07/17/2012) [-]
ik eet mijn kisten op als er het woord 'kanker' niet in een nederdraad voorkomt
User avatar #21 to #19 - epicmoustache (07/17/2012) [-]
1. kisten? ******* episch
2. heeft je naam iets met children of bodom te maken?
3. kanker
User avatar #22 to #21 - thijsofbodom (07/17/2012) [-]
jazeker
0
#24 to #22 - thijsofbodom Comment deleted by thijsofbodom [-]
User avatar #23 to #22 - epicmoustache (07/17/2012) [-]
welke van de twee dude?
User avatar #25 to #23 - thijsofbodom (07/17/2012) [-]
beide
ik draag kisten en luister CoB
User avatar #26 to #25 - klukkluk (07/17/2012) [-]
Pas op we hebben hier met metaalhoofd te maken.
 Friends (0)