Punching water. You show that water who's boss. liquids