I think it became my reflex. . emu THE EYE Eli I think it became my reflex emu THE EYE Eli