x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#19 - SGfannr (04/03/2012) [-]
Hahaha, Þú ert ekki Víkingur nema þú talir Íslensku vinur minn
Hahaha, Þú ert ekki Víkingur nema þú talir Íslensku vinur minn
 Friends (0)