Damn Teacher. . I didn' t. Eenish correcting your was I FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU UGUU-
x
Click to expand
 Friends (0)