Maintain eye contact. do it. Maintain eye contact do it