Imma fuck you up bitch. .. that women has no emotion Imma fuck you up bitch that women has no emotion