Commander Shepherd. I am watching you while you sleep.. wrex shaving Chewbacca