now you know. credit to . Luau -bur Era? random Enten- Pokemon