lugia maga evolution. .. ain't got on bidoof lugia maga evolution ain't got on bidoof