x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#609 - nekoyas (01/07/2013) [-]


Jävla rasistiska fanskap.
Jag ska fan knacka dig
User avatar #629 to #609 - zependium (01/07/2013) [-]
Lyfter du ens din bög? Jag tar dig 1 mot 1
#630 to #629 - nekoyas (01/07/2013) [-]


Jag kan lyfta din mamma du ditt lilla flarn.
Och tjejer är fina så jag kan väl vara homo om du vill
#614 to #609 - anon (01/07/2013) [-]
Kom då, jag är bakom 9 proxys.
User avatar #617 to #614 - nekoyas (01/07/2013) [-]
Du, vi talar om detta efter middagen.
 Friends (0)