x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #1 - lozac (10/07/2012) [-]
swedish subs XD
User avatar #6 to #5 - lozac (10/08/2012) [-]
Damer
User avatar #8 to #7 - lozac (10/08/2012) [-]
have anymore? btw where you from?

har du fler?
User avatar #9 to #8 - hongkong (10/08/2012) [-]
ja e svensk... varör skulle ja annars etc etc ?
User avatar #11 to #9 - lozac (10/08/2012) [-]
internet min käre vän

kanske bara hade en folder med svenska bilder eller vad man ska säga
#12 to #11 - hongkong (10/08/2012) [-]
skalman e ju svensk.. men ja kan tänka mig ffler kommer lägga upp fina reaktionbilder för oss svenska.

Trust in the internet you must
User avatar #13 to #12 - lozac (10/08/2012) [-]
ååååh skalman <3

trust the internet i shall
 Friends (0)