Zaphunt Lyovnatu Ugalesen. .. Oh man, Pokemon Go. That was a great 2 months. Zaphunt Lyovnatu Ugalesen Oh man Pokemon Go That was a great 2 months