Video Game Programmers. Dumping my old web comic Funnies Folder "More to come".. keep your hands of my comment you filth!
x

Comments(78):

[ 78 comments ]
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#18 - vegituh (12/10/2013) [-]
keep your hands of my comment you filth!
keep your hands of my comment you filth!
#61 to #18 - anon (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
#25 to #18 - ajohnston (12/10/2013) [-]
i was seriously watching that an hour ago
User avatar #39 to #25 - YorkieCup (12/10/2013) [-]
Is it a DBZ movie? If so which one?
#42 to #39 - ajohnston (12/10/2013) [-]
I think its DragonBall Z: Lord Slug

I was watching the abridged version by teamfourstar
User avatar #67 to #42 - zombifier (12/10/2013) [-]
TeamFourStar hasn't done Lord Slug yet
User avatar #69 to #67 - badsamaritan (12/10/2013) [-]
Yes they have
User avatar #70 to #69 - zombifier (12/10/2013) [-]
hmm, somehow I missed this one
User avatar #43 to #42 - YorkieCup (12/10/2013) [-]
Thank you I'll watch the abridged version too #Sweg
User avatar #52 to #43 - kasperninja (12/10/2013) [-]
It actually has a good JPN dub to it too.
#54 to #18 - anisbanana ONLINE (12/10/2013) [-]
) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
#30 to #18 - anon (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #1 - nervaaurelius (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #4 to #1 - Mrdannyman (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
#14 to #4 - anon (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #48 to #1 - rokkarokkaali (12/10/2013) [-]
It looks like he's pointing. What did I do wrong.
User avatar #64 to #1 - yisumad (12/10/2013) [-]
You think you can stop me?
Mͤͩͩ̎̅̚̚͝ȩ̥̲͖̇̉̾̿̇̈ṟ̠̜ͥ͗ͣ̏̈̌̎̇̔̀ e̠̯ͧ̿́̊͂ͫ̈ͬ ̡̮͂͒m̴̦͈̹̜ͭ̿̐ͤ̅̋ͥ͛͑͘o̗̮̍̇͌ȑ̴̇͗ͬ͊̔̕҉̠ ͖͎̤̠t̷͎ͨͪ͊̒͊ͥ̂̃̎a̤̦ͥ̓͋̋̽͝l̴̸͕͈͖͆̄ ̪̜s̓̾͂ ̵̲̭̆ͭ͋̅c̸͈̿̉ͪ̎̐̔ͭͨ̚ä̲͕͎̃ͮ͛̾̆ͫn͌̎̃͗ ̵̗͘ṉ̪̱̾̒ͦͯͭ̉ͨọ̦̭͑ͬ͂t̗̮̹̏͆̀͝ ̵͈͖̯̹̥̆͊f̔̑͗͝ă̸̢̜̘̣ͩ͆͂̒͝c͛̓ͫͧ̔͌ e̟̗̗̮̪͑̒̀ͮͮ̉́ͯ ̷̮̘̥̜̱ͩ̎̄ͯ͋̔͂͘m̱̗̌̐̐͐͞ẙ͒̍̓ͩͭ ̵̤̮ͧ͛ͧͪ͋̐ͥͭp̷̨̱̤͈ͥ̌̊̓̏ͧõ͂̌̄̐́ͧ̔͊͢ ̦w̢̲̜̹̹̤̄͌ͩ͐̒̎̚͘ȩ̵̗̠̦͖̯͖̅͋̿̅ͥ͂̽r̃ͨͣ͆ ҉͔̥̗̤̭.̥̟̑ͪͦͪͩ̕
̣͔͔̤͋ͭͪ͒T̷̮͕̥̤͎ͦ̐h̴̟̣͑͆ͬ̈ͤͯ́eͩ̋ ̸̹͐̏͂ ̭̤̦̅̔̚͝͝p̯ͯͫ͝oͣ̊̈́҉͕͎w͗ͫ̎҉͖̟̭̹e ̸͎̲̦̑̾ͣ́ͫ͒̌rͩ͌̉ͦ̿̃͊̽̈́ ̮̈́͛̐̔ͪ̐ͣ̚ö̢̠̣͖͔́̃́ͬ̑ͬ̃͗͝͝f̷̲̣̭͑͊ ̡̽҉̴̥̜Z̡̪̘̤ͪ̅͝Ǎ͕́̿͆ͫ͆̇ͤͪ͡L̢͂ͮ ͔̯G̜̥̎͑ͦ̾̾Ȍ̥̭͔̪͌͢͞!̷̣̮̮̦̪̪̘ͤ͗ͥ
User avatar #16 to #1 - crazehtoast (12/10/2013) [-]

ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #17 to #16 - crazehtoast (12/10/2013) [-]
Do I win?
User avatar #7 to #1 - watthekilo ONLINE (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #12 to #7 - jalthelas (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #15 to #12 - mvtjets (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
#31 to #1 - alldaypk (12/10/2013) [-]
OH GOD NO
User avatar #2 to #1 - danster (12/10/2013) [-]
Ẕ̨͕̭͎̱̭̠̋ͯ̌͒̑̔͗̔̀͢͞a̿ͫ̄̇ͤ͌͌͐ͪ ̱͖̮͖̋̚ļ̵ͮ̔̓ͫ͌̓̽͂ͬ̌̀̆̽ͥ̾̓͂͘̕ ̜͎̲͕͈̭̠̗g̡͔̠͖̀ͥ̔ͪ̄̄̿̾̏͊̆ͥ̀ ̲͈̤̗o̢̮̤̦͔̭̪͗ͯ̊̒̐̑̐̽ͤ͐͑̽͊͘͝
#6 to #1 - ctfacrylic (12/10/2013) [-]
But how?
#21 to #6 - anon (12/10/2013) [-]
just press any consonant and then add tone marks or the sign for short vowels, simple stuff ก๊๊ ก่่ ก็็ ก๋๋ กิ็ ค็็ ต้้้้ even works with vowels ... here is a bunch ตืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื
-2
#35 to #21 - jalthelas has deleted their comment [-]
-2
#36 to #35 - jalthelas has deleted their comment [-]
User avatar #47 to #36 - tittentei (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #32 - ratytang ONLINE (12/10/2013) [-]
I want someone to make a video game of my home town like grand theft auto, so i can kill my neighbor and not go to jail
#73 to #32 - grimmo (12/10/2013) [-]
i remember reading a book and the kid bought a game basially like gta but he picked it so it was set in his hometown. eventually he decided to run up to his house and open his room door in the game and when he did the character from the game burst through the door, **** was entertaining
#33 to #32 - gerfox (12/10/2013) [-]
Don't think that'll happen as it wouldn't be consumer friendly. The survival difficulty of a GTA: Australia would be too damn high.
So you stole a car, and are fleeing from the crime scene? Would be a shame if 100 Kangaroos were to run into your car...
#38 to #33 - germed (12/10/2013) [-]
This legitimately happened to me, I was around 12 years old and my grandad is a bus driver.    
We were on the highway and I was bored so I was sitting on the steps looking through the glass door at the road going past. Then out of 			*******		 nowhere a kangaroo smashes right into the glass door when I was sitting with my face 20cm away from it, we were going around 100km/h and I have never shat myself that bad in my entire life.   
We pulled over then some faggot in a snapback said he was gonna go down there and look at it and to wait for him, and he ran off even after my grandad said he can't wait because buses are on a schedule.    
   
Needless to say he walked to the next town.
This legitimately happened to me, I was around 12 years old and my grandad is a bus driver.
We were on the highway and I was bored so I was sitting on the steps looking through the glass door at the road going past. Then out of ******* nowhere a kangaroo smashes right into the glass door when I was sitting with my face 20cm away from it, we were going around 100km/h and I have never shat myself that bad in my entire life.
We pulled over then some faggot in a snapback said he was gonna go down there and look at it and to wait for him, and he ran off even after my grandad said he can't wait because buses are on a schedule.

Needless to say he walked to the next town.
#40 to #38 - gerfox (12/10/2013) [-]
I think 25k (or some number around) kangaroos die in traffic in Australia each year. That's a lot of kangaroos!
User avatar #41 to #40 - germed (12/10/2013) [-]
Yeah, they aren't really renowned for their intelligence. One jumped a barbed wire fence and starting chasing me when I made a kangaroo noise at it on my bike, I nearly died.
User avatar #56 to #40 - thempc (12/10/2013) [-]
that's like deer in the US. they've gotten so tame that i could walk like 5 feet from one and it wouldn't run away if i didn't make any sudden moves
#74 to #56 - gerfox (12/10/2013) [-]
That's how it is with moose here where I come from (Norway), they'll casually walk into the road, and just stand there - watching your car. They are big ***** as well, so it's freaking dangerous. Several hundreds of kilograms.
User avatar #76 to #74 - thempc (12/10/2013) [-]
yeah i guess deer are easier to handle then moose, the ones here are mostly does and don't have antlers, the bucks are more timid
#77 to #76 - gerfox (12/10/2013) [-]
Yeah, but they'll **** up your car. That's for sure.
User avatar #78 to #77 - thempc (12/10/2013) [-]
yeah, there's at least one deer carcass on the side of the road a week in my town
User avatar #55 to #33 - thempc (12/10/2013) [-]
and it would be impossible to get any guns
User avatar #20 - Durp (12/10/2013) [-]
Sorry but what would it mean to mod them?
-5
#24 to #20 - greenstrongworld has deleted their comment [-]
User avatar #28 to #24 - thegamerslife (12/10/2013) [-]
You just failed. "mainly graphics"?!? I really hope you didn't mean that **** .
#29 to #20 - anon (12/10/2013) [-]
it means to stick your dick in it and spin it all around. Rim Jobs All Around
#51 to #20 - kidofhockey (12/10/2013) [-]
Here is a Skyrim mod where Thomas the Tank Engine is a dragon.  The video is pretty great.
Here is a Skyrim mod where Thomas the Tank Engine is a dragon. The video is pretty great.
#26 to #20 - thundagawd (12/10/2013) [-]
"Mod" is short for "Modify". In gaming (Especially PC gaming), "Modding" a game essentially consists of modifying anything such as: Visuals, animations, mechanics, gore, difficulty, etc. Naturally, there's a limit to what can be done, but Bethesda games (Elder Scrolls & Fallout) are notorious for being incredibly easy to mod due to the engine they run on (The image is an in-game screenshot of a heavily modded Skyrim, to give you an example of what the mods are capable of) , and many of Valve's games are extremely easy to mod as well due to the Source engine being so flexible. Another popular mod is DayZ. DayZ itself is actually a "modded" version of Arma 2 that was entirely reworked to incorporate survival mechanics like broken limbs, bleeding, exhaustion, infection, etc. it's not an actual game created by a huge studio, it was entirely created by 1 guy and eventually grew to be run by the entire community

In the content, by modding duck hunt, it basically means he'd be able to write in extra lines in the script and adding models & textures (Or in this case, Sprites, since it's a 2D game and didn't use 3D models at the time) so that it would appear as though the dog was bleeding to death after he shot it (In the original game, shooting the dog would just make it laugh or something, I can't quite remember, it's been a very long time)
#27 to #26 - Durp (12/10/2013) [-]
Lol no but really thanks!
#57 to #26 - thempc (12/10/2013) [-]
This image has expired
don't forget garry's mod
#71 - anon (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #68 - saltyfries (12/10/2013) [-]
I would want my kids to play oldschool games because this way it teaches them to appreciate the games that we do have, instead of calling a game sucks because of it's graphics. I used to babysit a 9 year old (now 10) and thanks to me he appreciates old games, mainly Megaman! He even told me flat out that Megaman's 9 and 10 looked better than some of the games he's played! If I could teach that to my kids, that would mean the world to me as then they won't be controlled by what's all the rage.
#62 - anon (12/10/2013) [-]
probably? what language are you programming in? analog?
-2
#3 - EmperorColo has deleted their comment [-]
User avatar #11 to #3 - scruf (12/10/2013) [-]
I love you
User avatar #19 - omwtfbbq **User deleted account** (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #22 to #19 - xXMAQXx ONLINE (12/10/2013) [-]
what the **** are you doing?
User avatar #63 to #22 - youririshdrunk (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
#44 to #22 - anon (12/10/2013) [-]
8====='''',===D|llIII>>><<<|||||||||||||llllll|||||<<<,||||||||<<,|,|,,<|,|,<,<< ,|*******
0
#72 - anon Comment deleted by meebobear [-]
0
#58 - TheGodamnBatman has deleted their comment [-]
User avatar #53 - aliethecakeis (12/10/2013) [-]
>mfw my parents threw out the guns for duck hunt when I was young because they didn't want me playing anything violent.
>mfw no face
User avatar #49 - fuzzypickles (12/10/2013) [-]
good luck burning your modded game onto a Nes Rom chip and soldering it
#46 - xexpertx (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #45 - puscasu (12/10/2013) [-]
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ( ͡° ʖ ͡°) ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
User avatar #37 - asmodeu (12/10/2013) [-]
I doubt there are many video game programmers capable (or simply patient enough) to mod games on old consoles.
Why ? Usually, they are written in assembly language: one of the low-level programming languages (not the lowest level though). It is not that difficult to learn, but it's time consuming to write even the simplest of functions. You'd have to learn all of the specific sets of instructions for the type of console you're programming on, you'd have to get adjusted to working with really small values (4,8 or 16 bits) as opposed to 32 / 64 bits of modern machines, and really small memories (though 1kb of ram is usually more than enough for these games) and you'd basically just have to write every single little pixel.

Nowadays, in the gaming industry, there's a thick layer of abstraction lain over the low level functions. It's not exactly easier to do it, but you get more "powerful" tools - powerful in the sense that you don't have to write everything from scratch.
User avatar #50 to #37 - heraske ONLINE (12/10/2013) [-]
Modern games is just Copy Paste then download a higher resolution texture pack then slap a 60$ sign on it and call it "new".
User avatar #65 to #50 - Tiwtin (12/10/2013) [-]
With that logic, why don't people play more table top games? Not every game in a board game will be exactly the same. And with that, playing a competitive game of (insert miniature game here) will be pretty strategic and will never play out the same way twice.
User avatar #75 to #65 - heraske ONLINE (12/10/2013) [-]
Yeah. I'd playing Spy VS Mercs IRL, but I don't have the money to create the buildings, plus the life insurance would be through the roof. On top of that, people would most likely have to be ex-military or even Spec ops to breeze through the game without further training.

Instead of building prisons, let's just make Spy VS Mercs IRL non-lethal!
User avatar #5 - tankthejackal (12/10/2013) [-]
one of the easiest ways to do this is with a flash cart www.retrousb.com/product_info.php?products_id=34 and just modding the code on a computer
User avatar #9 to #5 - captinchikin (12/10/2013) [-]
True if you want to use the console, but the easiest (and cheapest...Jesus that costs more than getting a nice condition used one) way is just getting an emulator.
User avatar #10 to #9 - tankthejackal (12/10/2013) [-]
well, this post is mainly about the actual console
and there are mods you can do to the console to make it run like an emulator, which is basically a clock mod, and the flash cart has tons of memory for multiple save files
[ 78 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)