Tfw no asian gf. . Pick your Asian. >Thai >"GF" girlfriend