succy fuccy. . We were walking side by side... irgin l ll l r MI e i I I r Ill Hui lime We were shy and clumsy iat succy fuccy We were walking side by irgin l ll r MI e i I Ill Hui lime shy and clumsy iat