EU suppresed study that found piracy dosen't harm sales. . NEWS ANALYSIS The EU Suppressed a Study That Found Piracy Doesn' t Harm Sales new macro as 18 The Eur EU suppresed study that found piracy dosen't harm sales NEWS ANALYSIS The Suppressed a Study That Found Piracy Doesn' t Harm Sales new macro as 18 Eur